Home » ข่าวสารสำหรับนิสิต » ให้นิสิตชั้นปีที่ 1 มารับตารางเรียนฉบับสมบูรณ์พร้อมด้วยรหัสผ่านนิสิต

ให้นิสิตชั้นปีที่ 1 มารับตารางเรียนฉบับสมบูรณ์พร้อมด้วยรหัสผ่านนิสิต

ให้นิสิตชั้นปีที่ 1  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มารับตารางเรียนฉบับสมบูรณ์พร้อมด้วยรหัสผ่านนิสิต ที่ห้องโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ (7-220/1) อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7)