Home » Author Archives: sumarin chanpui

Author Archives: sumarin chanpui

ใบแทนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา(บางส่วน) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะยื่นคำร้องผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ...

Read More »

ตารางสอบไล่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (ภาคพิเศษ) แก้ไข 2 เมษายน 2564

ตารางสอบประจำภาคปลาย-2563-2-4-64-นิสิต

Read More »

ใบแทนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (บางส่วน) สำหรับนิสิตที่จะประสงค์จะยื่นคำร้องผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา

สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะยื่นคำร้องผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ...

Read More »

ตารางสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (ภาคพิเศษ)

ตารางสอบไล่ ภาคต้น ปี 2563-นิสิต

Read More »

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น-2563 สำหรับนิสิต

Read More »

ใบแทนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (บางส่วน) สำหรับนิสิตที่จะประสงค์จะยื่นคำร้องผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา

สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะยื่นคำร้องผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ...

Read More »

เปลี่ยนแปลงตารางสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 แก้ไข 24-1-63-นิสิต

เปลี่ยนแปลงตารางสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 แก้ไข 24- ...

Read More »

ใบแทนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (บางส่วน) สำหรับนิสิตที่จะประสงค์จะยื่นคำร้องผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา

สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะยื่นคำร้องผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ...

Read More »

ตารางสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 แก้ไข ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ตารางสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สำหรับนิสิต แก้ไข 31 ...

Read More »

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 แก้ไข วันที่ 28 สิงหาคม 2562

ตารางสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สำหรับนิสิต แก้ไข 28- ...

Read More »