Home » ข่าวสารสำหรับนิสิต » สำหรับนิสิตทุกชั้น ทุกสาขาวิชาที่ประสงค์จะเรียนหมวดวิชาพลศึกษา

สำหรับนิสิตทุกชั้น ทุกสาขาวิชาที่ประสงค์จะเรียนหมวดวิชาพลศึกษา

สำหรับนิสิตทุกชั้น ทุกสาขาวิชาที่ประสงค์จะเรียนหมวดวิชาพลศึกษา ตามตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ได้เปิดให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา แบดมินตันและจักรยาน นั้น  ทางอาจารย์ประจำรายวิชาแจ้งว่า ขอเปลี่ยนแปลงวันเรียนรายวิชาแบดมินตัน จากวันจันทร์ เป็นวันอังคาร เวลา 17.30-19.30 น. และ รายวิชาจักรยาน จากวันอังคารเป็น วันจันทร์ เวลา 17.30-19.30 น. ให้ไปพบอาจารย์ที่ ชั้น 2 อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14 ) นะคะ เริ่มวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 นี้คะ