Home » ข่าวสารสำหรับนิสิต » ประกาศสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ลงชื่อสอบทุนเพชรพระพิรุณ

ประกาศสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ลงชื่อสอบทุนเพชรพระพิรุณ

ประกาศสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ลงชื่อสอบทุนเพชรพระพิรุณ ให้มาดำเนินการสอบวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สอบห้อง 2-302 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สอบห้อง 2-303  ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบได้ที่หน้าห้องสอบคะ