Home » ข่าวสารสำหรับนิสิต » ใบแทนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา(บางส่วน) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ใบแทนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา(บางส่วน) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะยื่นคำร้องผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ขอให้กรอกข้อมูลผ่านเว็บของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ตามลิงค์นี้นะคะ http://kuse.csc.ku.ac.th/mis/  

การยื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้นิสิตปฏิบัติดังนี้

1. เข้าไปกรอกคำร้องในระบบ MIS ของคณะ
2. ให้นิสิตพิมพ์คำร้องออกมา (ยังไม่ต้องยื่นส่งคำร้อง) แล้วเอาไปให้ผู้ปกครองเซ็นต์ให้เรียบร้อย นิสิตเซ็นมาด้วย
3. ให้นิสิตสแกนคำร้องที่ผู้ปกครองและนิสิตลงนามเรียบร้อยแล้วเป็น PDF หรือ JPG พร้อมทั้งสแกนสำเนาบัตรผู้ปกครองของนิสิตที่เซ็นต์สำเนาแล้ว และสแกนหรือถ่ายรูปใบแทนการชำระค่าธรรมนียมการศึกษา 5,700 บาท ที่ชำระกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว
4. นิสิตเข้าไปที่ระบบ MIS คำร้องเดิมที่ยื่นไว้ (ไปที่ปุ่มแก้ไข) ตรงไฟล์เอกสารแนบให้กดปุ่ม “เพิ่ม” ด้านขวามือ และ upload ไฟล์ที่เตรียมไว้ในข้อ 3 เข้ามาในระบบ (ข้อ 1. คือไฟล์คำร้องที่ลงนาม+ไฟล์สำเนาบัตรอยู่ด้วยกัน (ถ้าเลือกข้อ 1 ข้อ 2 3 ก็ไม่ต้อง) ข้อ.2 และ 3 กรณีที่นิสิตสแกนไฟล์แยกมาคนละไฟล์ **ขอให้นิสิตแยกสแกนไฟล์ใบแทนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่อัพโหลดไฟล์เช่นเดิม)
5. วันสุดท้ายของการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ส่วนที่เหลือ) ที่ต้องระบุลงในคำร้องขอผ่อนผันให้ลงวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 หรือตามวันที่สามารถชำระได้ แต่ต้องไม่เกินวันที่โครงการฯ ได้แจ้ง
6. กดปุ่มยื่นคำร้อง ***การยื่นแบบใหม่ นิสิตไม่ต้องมาส่งเอกสารเองที่คณะ ถ้าเอกสารในระบบครบและไม่ติดปัญหาคณะจะปลดล๊อกให้เลย***
7.ใบแทนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (บางส่วน) *ชำระที่ธนาคารตามที่แจ้งในใบแทนการชำระค่าธรมเนียม และเมื่อถึงครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนเหลือสามารถชำระได้ งานการเงิน อาคารบริหารชั้น 1 
8.ส่งคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่เกินวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เพราะทางโครงการฯ จะดำเนินการปริ้นท์เอกสารให้ผู้บริหารลงนาม จึงจะสามารถปลดล็อกการลงทะเบียนเรียนของนิสิตได้
ใบแทนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา(บางส่วน )

1.  Bill payment krungsri ภาคต้น 64 (สำหรับนิสิตผ่อนผัน) EE  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์