Home » ข่าวสารสำหรับนิสิต » ใบแทนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตที่ประสงค์ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา

ใบแทนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตที่ประสงค์ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา

สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะยื่นคำร้องผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ขอให้กรอกข้อมูลผ่านเว็บของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ตามลิงค์นี้นะคะ http://kuse.csc.ku.ac.th/ หรือ http://kuse.csc.ku.ac.th/midterm/New/ แล้วปริ้นออกมาดำเนินการให้เรียบร้อย ส่งที่ธุรการของคณะคะ

1. คำร้องขอผ่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยในเอกสารจะต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครอง ลงนามให้เรียบร้อย

2. ใบแทนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 *สามารถชำระได้ที่ธนาคาร หรือ ฝ่ายคลัง การเงิน ที่อาคารบริหารชั้น 1 

3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4. มายื่นเอกสารทั้งหมดที่ห้องโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาตร์และวิศวกรรมศาสตร์

5. เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อย กรุณานำสำเนาการใบแทนการชำระค่าธรรมเนียมมายื่นที่โครงการฯ

ใบแทนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน แยกภาควิชา

1.Bill payment krungsri ภาคปลาย 60 (สำหรับนิสิตผ่อนผัน) CE สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

2.Bill payment krungsri ภาคปลาย 60 (สำหรับนิสิตผ่อนผัน) EE สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

3.Bill payment krungsri ภาคปลาย 60 (สำหรับนิสิตผ่อนผัน) IT สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ