Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการทำงานและสมัครงาน

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการทำงานและสมัครงาน

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการทำงานและสมัครงานครั้งนี้เพราะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆมาก โดยเฉพาะเรื่องการเขียน Resume หรือความรู้ใหม่ เกี่ยวกับเรื่อง “Start up” นิสิตที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมรับชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้อีกหลายด้าน อย่างน้อย 3-6 ชั่วโมง