Home » ข่าวสารสำหรับนิสิต » ใบแทนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตที่ประสงค์ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

ใบแทนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตที่ประสงค์ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ให้เตรียมเอกสาร ดังนี้

1. คำร้องขอผ่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยในเอกสารจะต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครอง ลงนามให้เรียบร้อย

2. ใบแทนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 *สามารถชำระได้ที่ธนาคาร หรือ ฝ่ายคลัง การเงิน ที่อาคารบริหารชั้น 1 

3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4. มายื่นเอกสารทั้งหมดที่ห้องโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาตร์และวิศวกรรมศาสตร์

5. เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อย กรุณานำสำเนาการใบแทนการชำระค่าธรรมเนียมมายื่นที่โครงการฯ

ใบแทนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน แยกภาควิชา

 1.    Bill payment krungsri ภาคต้น 59 (สำหรับนิสิตผ่อนผัน) CE  (ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม)

2.  Bill payment krungsri ภาคต้น 59 (สำหรับนิสิตผ่อนผัน) EE  (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)

3.  Bill payment krungsri ภาคต้น 59 (สำหรับนิสิตผ่อนผัน) IT   (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ)