Home » ข่าวสารสำหรับนิสิต » ใบแทนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2558 (สำหรับนิสิตที่ประสงค์ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา)

ใบแทนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2558 (สำหรับนิสิตที่ประสงค์ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา)

สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2558 ให้เตรียมเอกสาร ดังนี้

1. คำร้องขอผ่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยในเอกสารจะต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครอง ลงนามให้เรียบร้อย

2. ใบแทนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2558 *สามารถชำระได้ที่ธนาคาร หรือ ฝ่ายคลัง การเงิน ที่อาคารบริหารชั้น 1 

3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4. มายื่นเอกสารทั้งหมดที่ห้องโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาตร์และวิศวกรรมศาสตร์

5. เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อย กรุณานำสำเนาการใบแทนการชำระค่าธรรมเนียมมายื่นที่โครงการฯ

ใบแทนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน แยกภาควิชา

 1.  Bill payment krungsri ภาคปลาย 58 (สำหรับนิสิตผ่อนผัน) CE  (ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม)

2. Bill payment krungsri ภาคปลาย 58 (สำหรับนิสิตผ่อนผัน) EE  (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)

3.  Bill payment krungsri ภาคปลาย 58 (สำหรับนิสิตผ่อนผัน) IT (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ)