Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการ Homeroom

ขอเชิญนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการ Homeroom

ขอเชิญนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ทุกชั้นปี  เข้าร่วมโครงการ Homeroom ในวันพฤหัสบดี ที่  10  ก.ย 58 เวลา 17.00-20.00 น. ณ.ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)