Home » ข่าวสารสำหรับนิสิต » ตารางเรียนสำหรับนิสิตรหัส 58 แก้ไขเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558

ตารางเรียนสำหรับนิสิตรหัส 58 แก้ไขเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558

ตารางเรียนสำหรับนิสิตรหัส 58 แก้ไขเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ให้เริ่มใช้ตารางเรียนใหม่ในสัปดาห์หน้า

1.ตารางเรียนต้น 58 ภาควิชาไฟฟ้า

2.ตารางเรียนต้น 58 ภาควิชาโยธา