Home » ข่าวสารสำหรับนิสิต » ขอประกาศรายชื่อนิสิตภาคพิเศษ ที่มีผลการสอบปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสูงสุด 4 ลำดับ

ขอประกาศรายชื่อนิสิตภาคพิเศษ ที่มีผลการสอบปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสูงสุด 4 ลำดับ

ขอประกาศรายชื่อนิสิตภาคพิเศษ ที่มีผลการสอบปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสูงสุด 4 ลำดับ (โดยให้มาติดต่อรับรางวัลกับพี่เนตรนภา ที่สำนักงานคณบดีคณะศว. ชั้น 3 อาคาร 7 วันเวลาราชการ โทร.042-725039) มีรายชื่อดังนี้
1. เนติ สีตะพงษ์ คะแนนที่ได้ 75
2. ทาบตะวัน พรหมเกตุ คะแนนที่ได้ 70
3. ธีระภัทร วงศ์จันทรา คะแนนที่ได้ 66
4. สุริสา กิตติวุฒิภัทร คะแนนที่ได้ 66