Home » ข่าวสารสำหรับนิสิต » คำร้องขอเทียบโอนรายวิชาสำหรับนิสิตชั้นปี 1

คำร้องขอเทียบโอนรายวิชาสำหรับนิสิตชั้นปี 1

ตัวอย่างการเทียบโอนรายวิชาตามเอกสารแนบ กรุณาอ่านเงื่อนไขให้เรียบร้อย รายวิชาที่เทียบโอนให้ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชาก่อน พร้อมลงนามมาในเอกสารเทียบโอน แล้วจึงมายื่นที่ห้องโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ

1. ตัวอย่างการเทียบโอนปีการศึกษา 2558

2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์