Home » ข่าวสารสำหรับนิสิต » ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2558

ณ ห้องประชุมระพีสาคริก อาคาร 9 และถนนสนามบินอนุสรณ์บ้านเชียงเครือ   โครงการรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย