Home » ข่าวสารสำหรับนิสิต » ขอเชิญนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เข้าร่วมโครงการ Homeroom

ขอเชิญนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เข้าร่วมโครงการ Homeroom

ขอเชิญนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ Homeroom ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 17.00-21.00 น. ณ ห้องระพี สาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) กรุณาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันด้วย