Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการ Homeroom โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ

โครงการ Homeroom โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ

ขอเชิญนิสิตทุกภาควิชา ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ Homeroom โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องสว่างแดนดิน ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7) เพื่อชี้แจงเรื่องโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ภาคพิเศษ และ โครงการ Goodbye senior ภาคพิเศษ มีลงนามเข้าร่วมโครงการ Homeroom ด้วยกรุณามาโดยพร้อมเพรียงกัน