Home » ข่าวสารสำหรับนิสิต » แบบฟอร์มคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา

แบบฟอร์มคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา

ขั้นตอนการขอเทียบโอนรายวิชา มีดังนี้

1.กรอกรายวิชาที่ประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาในแบบฟอร์มคำร้องตามหมวดวิชา

2.ให้ชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชา รายวิชาละ 500 บาท ทั้งนิสิตจากสถานบันเดิมและต่างสถาบัน ที่อาคารบริหาร ชั้น 1 ห้อง service link

3.ส่งเอกสารที่ห้องโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ 7-220/1 หมดเขตส่งวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557

4.รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าดูได้ดูเอกสารแนบคะ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    ตัวอย่างการเทียบโอนปีการศึกษา 2557