Home » ข่าวสารสำหรับนิสิต » ใบแทนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (สำหรับนิสิตผ่อนผัน)

ใบแทนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (สำหรับนิสิตผ่อนผัน)

Bill payment krungsri ภาคต้น 57 (สำหรับนิสิตผ่อนผัน)

เอกสารแนบสำหรับผู้ที่ประสงค์ยื่นเอกสารผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา มีดังนี้
1. คำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ผู้ปกครองลงนามพร้อมด้วยแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองที่รับรองเรียบร้อยแล้ว

2.แนบใบแทนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ธนาคาร

3. นำเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามให้เรียบร้อย

4. ส่งเอกสารที่ห้องโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ