Home » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนิสิตโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษเข้าร่วมโครงการ Homeroom เพื่อชี้แจงรายวิชาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ขอเชิญนิสิตโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษเข้าร่วมโครงการ Homeroom ...

Read More »

ขอเชิญนิสิตโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษเข้าร่วมโครงการ Homeroom เพื่อพบบปะอาจารย์และนิสิต

ขอเชิญนิสิตโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษเข้าร่วมโครงการ Homeroom ...

Read More »

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการทำงานและสมัครงาน

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมเตรียมความพร้ ...

Read More »

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3 รหัส 57 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมฟังบรรยาย เทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3 รหัส 57 คณะวว. เข้าร่วมฟังบรรยาย เทคน ...

Read More »

ขอเชิญนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการ Homeroom

ขอเชิญนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ทุกชั้นปี  เข้า ...

Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิ ...

Read More »

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ในวันจ ...

Read More »

โครงการ Homeroom โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ

ขอเชิญนิสิตทุกภาควิชา ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ Homeroom โคร ...

Read More »

เชิญนิสิตโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ เข้าร่วมโครงการ Homeroom ครั้งที่ 2 ปี 2557

เรียนเชิญนิสิตโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี ...

Read More »

ขอให้นิสิตใหม่เข้าไปดำเนินการขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่และเตรียมเอกสารแนบในการตรวจสอบลำดับคิวการมอบตัว

นิสิตภาคพิเศษชั้นปีที่ 1 ทุกคนทุกสาขาวิชา เข้าไปกรอกประวัติน ...

Read More »