Home » ข่าวสารสำหรับนิสิต (page 5)

ข่าวสารสำหรับนิสิต

ใบแทนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (สำหรับนิสิตผ่อนผัน)

สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภา ...

Read More »

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย 2557 แก้ไข ณ วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย คณะวิทยา ...

Read More »

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

Read More »

ขอเชิญนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เข้าร่วมโครงการ Homeroom

ขอเชิญนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ทุกชั้นปี เข้าร ...

Read More »

ใบแทนการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคปลาย 2557 (บางส่วน)

สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภา ...

Read More »

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 แก้ไข ณ วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2557

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ตามเอกสารแนบ แก้ ...

Read More »

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 แก้ไข ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2557

รายวิชาใดที่ไม่ปรากฎในตารางสอบ และสามารถดูการเปลี่ยนแปลงตารา ...

Read More »

ประกาศสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ลงชื่อสอบทุนเพชรพระพิรุณ

ประกาศสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ลงชื่อสอบทุนเพชรพระพิรุณ ให้ ...

Read More »

ให้นิสิตชั้นปีที่ 1 มารับตารางเรียนฉบับสมบูรณ์พร้อมด้วยรหัสผ่านนิสิต

ให้นิสิตชั้นปีที่ 1  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และ ...

Read More »