Home » ข่าวสารสำหรับนิสิต (page 4)

ข่าวสารสำหรับนิสิต

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 แก้ไข ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559

ตารางสอบปลายภาค ภาคปลาย 58 แก้ไข ณวันที่ 16-5-59

Read More »

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

ตารางสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 58

Read More »

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

ตารางสอบกลางภาค ภาคปลาย 58

Read More »

ใบแทนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2558 (สำหรับนิสิตที่ประสงค์ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา)

สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภา ...

Read More »

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 แก้ไข ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2558

ตารางสอบปลายภาค ภาคต้น 2558 แก้ไข11-12-2558

Read More »

ตารางสอบกลางภาคประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558

ตารางสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2558

Read More »

ตารางเรียนสำหรับนิสิตรหัส 58 แก้ไขเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558

ตารางเรียนสำหรับนิสิตรหัส 58 แก้ไขเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 255 ...

Read More »

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานิสิตรหัส 58

1.รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาควิชาโยธาฯ 2.อาจารย์ที่ปรึกษาภาคว ...

Read More »

ขอประกาศรายชื่อนิสิตภาคพิเศษ ที่มีผลการสอบปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสูงสุด 4 ลำดับ

ขอประกาศรายชื่อนิสิตภาคพิเศษ ที่มีผลการสอบปรับพื้นฐานภาษาอัง ...

Read More »

คำร้องขอเทียบโอนรายวิชาสำหรับนิสิตชั้นปี 1

ตัวอย่างการเทียบโอนรายวิชาตามเอกสารแนบ กรุณาอ่านเงื่อนไขให้เ ...

Read More »