Home » ข่าวสารสำหรับนิสิต (page 3)

ข่าวสารสำหรับนิสิต

ตารางสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ตารางสอบไล่ ประจำภาคต้น 2560

Read More »

ใบแทนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (สำหรับนิสิตที่ประสงค์ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา)

สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะยื่นคำร้องผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ...

Read More »

ตารางสอบไล่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ของโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ แก้ไข ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

ตารางสอบไล่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 แก้ไข 3-5-60

Read More »

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ตารางสอบภาคพิเศษ วว. ปลาย 59 แก้ไข 16-3-60

Read More »

ใบแทนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา

สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภา ...

Read More »

ตารางสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

ตารางสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ตามลิ้งค์นี้ %e0%b8% ...

Read More »

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 แก้ไข ณ วันที่ 22 กันยายน 2559

ตารางสอบกลางภาค ต้น 59 แกไข ณ วันที่ 22-9-59  

Read More »

ตารางเรียน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 59)

ตารางเรียน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 59) นิสิตสามารถดาวน์ ...

Read More »

คำร้องขอเทียบโอนรายวิชาสำหรับนิสิตชั้นปี 1

ตัวอย่างการเทียบโอนรายวิชาตามเอกสารแนบ กรุณาอ่านเงื่อนไขให้เ ...

Read More »

ใบแทนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตที่ประสงค์ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภา ...

Read More »