Home » Author Archives: sumarin chanpui (page 6)

Author Archives: sumarin chanpui

ขอเชิญนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เข้าร่วมโครงการ Homeroom

ขอเชิญนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ทุกชั้นปี เข้าร ...

Read More »

ใบแทนการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคปลาย 2557 (บางส่วน)

สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภา ...

Read More »

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ในวันจ ...

Read More »

โครงการ Homeroom โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ

ขอเชิญนิสิตทุกภาควิชา ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ Homeroom โคร ...

Read More »

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 แก้ไข ณ วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2557

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ตามเอกสารแนบ แก้ ...

Read More »

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 แก้ไข ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2557

รายวิชาใดที่ไม่ปรากฎในตารางสอบ และสามารถดูการเปลี่ยนแปลงตารา ...

Read More »

ประกาศสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ลงชื่อสอบทุนเพชรพระพิรุณ

ประกาศสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ลงชื่อสอบทุนเพชรพระพิรุณ ให้ ...

Read More »

ให้นิสิตชั้นปีที่ 1 มารับตารางเรียนฉบับสมบูรณ์พร้อมด้วยรหัสผ่านนิสิต

ให้นิสิตชั้นปีที่ 1  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และ ...

Read More »

สำหรับนิสิตทุกชั้น ทุกสาขาวิชาที่ประสงค์จะเรียนหมวดวิชาพลศึกษา

สำหรับนิสิตทุกชั้น ทุกสาขาวิชาที่ประสงค์จะเรียนหมวดวิชาพลศึก ...

Read More »

แบบฟอร์มคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา

ขั้นตอนการขอเทียบโอนรายวิชา มีดังนี้ 1.กรอกรายวิชาที่ประสงค์ ...

Read More »