Home » Author Archives: sumarin chanpui (page 5)

Author Archives: sumarin chanpui

ขอเชิญนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการ Homeroom

ขอเชิญนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ทุกชั้นปี  เข้า ...

Read More »

ตารางเรียนสำหรับนิสิตรหัส 58 แก้ไขเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558

ตารางเรียนสำหรับนิสิตรหัส 58 แก้ไขเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 255 ...

Read More »

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานิสิตรหัส 58

1.รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาควิชาโยธาฯ 2.อาจารย์ที่ปรึกษาภาคว ...

Read More »

ขอประกาศรายชื่อนิสิตภาคพิเศษ ที่มีผลการสอบปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสูงสุด 4 ลำดับ

ขอประกาศรายชื่อนิสิตภาคพิเศษ ที่มีผลการสอบปรับพื้นฐานภาษาอัง ...

Read More »

คำร้องขอเทียบโอนรายวิชาสำหรับนิสิตชั้นปี 1

ตัวอย่างการเทียบโอนรายวิชาตามเอกสารแนบ กรุณาอ่านเงื่อนไขให้เ ...

Read More »

ใบแทนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (สำหรับนิสิตผ่อนผัน)

สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภา ...

Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิ ...

Read More »

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย 2557 แก้ไข ณ วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย คณะวิทยา ...

Read More »

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

Read More »