Home » ข่าวสารสำหรับนิสิต » ใบแทนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (สำหรับนิสิตผ่อนผัน)

ใบแทนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (สำหรับนิสิตผ่อนผัน)

สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ให้เตรียมเอกสาร ดังนี้

1. คำร้องขอผ่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยในเอกสารจะต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครอง ลงนามให้เรียบร้อย

2. ใบแทนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 *สามารถชำระได้ที่ธนาคาร หรือ ฝ่ายคลัง การเงิน ที่อาคารบริหารชั้น 1 

3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4. มายื่นเอกสารทั้งหมดที่ห้องโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ใบแทนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน แยกภาควิชา

 1. Bill payment krungsri ภาคต้น 58 (สำหรับนิสิตผ่อนผัน) CE  (ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม)

2. Bill payment krungsri ภาคต้น 58 (สำหรับนิสิตผ่อนผัน) EE  (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)

3. Bill payment krungsri ภาคต้น 58 (สำหรับนิสิตผ่อนผัน) IT (ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)