Home » ข่าวสารสำหรับนิสิต (page 4)

ข่าวสารสำหรับนิสิต

ให้นิสิตชั้นปีที่ 1 มารับตารางเรียนฉบับสมบูรณ์พร้อมด้วยรหัสผ่านนิสิต

ให้นิสิตชั้นปีที่ 1  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และ ...

Read More »

สำหรับนิสิตทุกชั้น ทุกสาขาวิชาที่ประสงค์จะเรียนหมวดวิชาพลศึกษา

สำหรับนิสิตทุกชั้น ทุกสาขาวิชาที่ประสงค์จะเรียนหมวดวิชาพลศึก ...

Read More »

แบบฟอร์มคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา

ขั้นตอนการขอเทียบโอนรายวิชา มีดังนี้ 1.กรอกรายวิชาที่ประสงค์ ...

Read More »

ใบแทนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (สำหรับนิสิตผ่อนผัน)

Bill payment krungsri ภาคต้น 57 (สำหรับนิสิตผ่อนผัน) เอกสารแ ...

Read More »