Home » ข่าวสารสำหรับนิสิต

ข่าวสารสำหรับนิสิต

ใบแทนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะยื่นเอกสารผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (บางส่วน)

สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะยื่นคำร้องผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ...

Read More »

ตารางสอบไล่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 แก้ไข ณ วันที่ 26 เมษายน 2561

ตารางสอบไล่ ภาคปลาย60 ภาคพิเศษ 26-4-61

Read More »

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ตารางสอบกลางภาค ภาคปลาย 60 สำหรับนิสิต

Read More »

ใบแทนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตที่ประสงค์ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา

สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะยื่นคำร้องผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ...

Read More »

ตารางสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ตารางสอบไล่ ประจำภาคต้น 2560

Read More »

ใบแทนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (สำหรับนิสิตที่ประสงค์ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา)

สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะยื่นคำร้องผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ...

Read More »

ตารางสอบไล่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ของโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ แก้ไข ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

ตารางสอบไล่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 แก้ไข 3-5-60

Read More »

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ตารางสอบภาคพิเศษ วว. ปลาย 59 แก้ไข 16-3-60

Read More »

ใบแทนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา

สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภา ...

Read More »

ตารางสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

ตารางสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ตามลิ้งค์นี้ %e0%b8% ...

Read More »